Home - Wettelijke bepalingen TERUG
WETTELIJKE BEPALINGEN

afdrukken

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uitgever


De site van Guerlain wordt uitgegeven door Guerlain SAS, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 19.764.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 582 022 265, Siret 582 022 265 00018, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 68, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Parijs, Frankrijk.


Publicatiedirecteur: Gabrielle Saint-Genis Rodriguez


Webhosting Guerlain

Salesforce Commerce Cloud: 415 Mission Street - CA 94105

San Francisco, Verenigde Staten.


Guerlain SAS streeft ernaar om, naar haar beste vermogen, nauwkeurige en bijgewerkte informatie op deze site te plaatsen, die zij zich het recht voorbehoudt om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Guerlain SAS kan evenwel niet de juistheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid garanderen van de informatie die op deze site ter beschikking wordt gesteld.


Bijgevolg wijst Guerlain SAS elke verantwoordelijkheid af:

  • Voor elke onbeschikbaarheid van de site;
  • Voorkomen van bugs;
  • Voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies met betrekking tot de informatie die op de site beschikbaar is;
  • Voor alle schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde die leidt tot een wijziging van de op de site beschikbaar gestelde informatie;
  • En, meer in het algemeen, elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaken, de aard en de gevolgen met inbegrip van, in het bijzonder, de kosten die kunnen voortvloeien uit de aankoop van goederen die worden aangeboden op de site, verlies van winst, klanten, gegevens of andere elke andere immateriële eigendom verliezen kunnen optreden als gevolg van de toegang door iedereen tot de site, of het onvermogen om toegang te krijgen, of de kredietverlening aan alle informatie die direct of indirect afgeleid van deze laatste.

Links


De site kan links naar andere sites bevatten. Voor zover Guerlain SAS geen controle heeft over deze sites, kan Guerlain SAS niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze sites en kan Guerlain SAS niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of via deze sites beschikbaar is. Bovendien kan Guerlain SAS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies, bewezen of vermeend in verband met het gebruik of het feit vertrouwd te hebben op de inhoud, goederen of diensten die op deze sites of externe bronnen beschikbaar zijn.


Intellectueel eigendomsrecht van Guerlain SAS


De site en alle software die noodzakelijkerwijs in verband daarmee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd is door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom of door enig ander recht. Zo zijn, behoudens andersluidende vermelding, de intellectuele eigendomsrechten op de documenten die zich op de site bevinden en elk van de elementen die voor deze site werden gecreëerd, het exclusieve eigendom van Guerlain SAS en verleent deze laatste geen enkele licentie of enig ander recht dan het recht om de site te raadplegen. In het bijzonder zijn de merken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de site worden vermeld, eigendom van de betrokken entiteiten van Guerlain SA. De reproductie van op deze site geplaatste documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privé-gebruik, en elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om de broncode te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de assemblage om te keren of op enige andere wijze te trachten de broncode te achterhalen (behalve zoals bepaald door de wet), te verkopen, af te staan, in sublicentie te geven of op enigerlei wijze de rechten die op de software rusten over te dragen. Het is eveneens verboden de software te wijzigen of gewijzigde versies van de software te gebruiken en met name (zonder dat deze opsomming beperkend is) om zich op ongeoorloofde wijze toegang te verschaffen tot de dienst en om zich toegang te verschaffen tot de site op een andere wijze dan via de interface die u door Guerlain SAS voor dit doel ter beschikking wordt gesteld.


Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. De Franse rechtbanken zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot het gebruik van de site.