Home - Privacybeleid TERUG
PRIVACYBELEID


Guerlain besteedt bijzondere aandacht aan de verwerking, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Het doel van dit Privacybeleid is u duidelijke, eenvoudige en volledige informatie te verschaffen over hoe wij de persoonsgegevens verwerken die u ons verstrekt of de gegevens die wij kunnen verzamelen terwijl u op onze website surft, hoe deze gegevens aan derden kunnen worden doorgegeven en uw rechten en opties om uw persoonsgegevens te controleren en uw privacy te beschermen.

Guerlain SA, vennootschap waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 68, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nr. 582 022 265, zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld op de website www.guerlain.com in de zin van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, in het bijzonder verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ‘AVG’).

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd via een identificatienummer of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die persoon, zoals zijn achternaam, voornaam, geboortedatum, klantnummer, bestelnummer, foto, enz.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u:

 • een klantaccount aanmaakt op onze website, apps of in onze winkels;
 • goederen op onze website bestelt;
 • aankopen doet in winkels;
 • meedoet aan ons loyaliteitsprogramma;
 • gebruikmaakt van onze onlinediensten, zoals de chatdienst;
 • ermee instemt gepersonaliseerde communicatie van ons te ontvangen per e-mail, telefoon, sms of post, afhankelijk van uw keuze;
 • klanttevredenheidsenquêtes of -vragenlijsten beantwoordt op basis van uw klantervaring;
 • communiceert met ons bedrijf via zijn officiële pagina op sociale netwerken of wanneer wij hergebruik suggereren van inhoud die u op een sociaal netwerk hebt gepubliceerd;
 • contact opneemt met onze klantenservice;
 • verzoeken om informatie naar ons bedrijf stuurt;
 • deelneemt aan een evenement dat wij organiseren;
 • op het internet surft met behulp van cookies of soortgelijke technologie of wanneer u klikt op advertenties voor onze producten.

(i) Als onderdeel van de diensten die wij leveren, moeten wij mogelijk bepaalde gegevens rechtstreeks van u verzamelen met behulp van elektronische formulieren op onze website, mobiele apps of in geselecteerde winkels, of in papieren vorm, voor een reeks doeleinden (zie IV voor een lijst van verwerkingsdoeleinden).

Informatie die wij kunnen verzamelen omvat:

 • Uw identiteit
 • Uw contactgegevens (bijv. e-mailadres)
 • Uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot de producten die wij op de markt brengen of tot onze website (taal);
 • Informatie met betrekking tot uw bestellingen, de opvolging ervan en uw aankoopfacturen;
 • Informatie die u kunt verstrekken voor onze klantenservice;
 • Specifieke gezondheidsgegevens indien u ons op de hoogte brengt van ongewenste neveneffecten van een van onze producten;
 • Uw bankgegevens als u een bestelling plaatst via onze website;
 • Uw publicaties/vermeldingen over onze producten op sociale netwerken.

De voor Guerlain essentiële persoonsgegevens zijn voorzien van een asterisk op alle formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens op onze website, in elektronische vorm in sommige van onze counters en winkels, alsook offline in papieren vorm. Als u deze verplichte velden niet invult, zal Guerlain waarschijnlijk niet aan uw verzoek kunnen voldoen en/of u de gevraagde diensten niet kunnen leveren. Andere informatie is niet verplicht en stelt ons in staat u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten met betrekking tot u te verbeteren.

(ii) Wij kunnen ook bepaalde gegevens verzamelen die voortvloeien uit uw aankopen van producten of diensten, online of in winkels, met name informatie over het bedrag en het type van uw aankopen.

(iii) Ten slotte kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze website, met name met betrekking tot uw browsegedrag (bezochte pagina’s, aangeklikte links, enz.). Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies die in uw webbrowser worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Voor meer informatie over cookies raadpleegt u de rubriek ‘Informatie over cookiebeheer’ aan het eind van dit beleid.

Guerlain verwerkt uw gegevens om:

 • u in staat te stellen een klantaccount aan te maken op onze website, apps en aan onze counters en in onze winkels;
 • uw toegang tot uw klantaccount op het internet of onze apps te beheren;
 • uw online bestellingen en de bezorging ervan te verwerken en te beheren;
 • aankopen aan onze counters of in onze winkels te registreren;
 • onlinetransacties te beveiligen, fraude en betalingsincidenten te voorkomen en voor incassobeheer (zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie);
 • klantenrelaties te beheren met betrekking tot verzoeken om informatie of klachten die u ons via onze website, klantenservice of sociale netwerkpagina’s toezendt;
 • eventuele waarschuwingen die u ons stuurt in het kader van onze verplichtingen inzake cosmetische waakzaamheid, te traceren en te beheren;
 • uw klantervaring te beheren en te optimaliseren door onze kennis van onze klanten te verbeteren;
 • passende, op uw behoeften gerichte diensten voor te stellen, met name wanneer wij onze producten en diensten verbeteren;
 • statistische analyses uit te voeren om tools voor management, meting en rapportering te ontwikkelen met het oog op de aanpassing en verbetering van onze verkoop, marketing en productie van producten;
 • een algemene nieuwsbrief sturen: u hebt het recht bezwaar te maken indien u deze niet langer wenst te ontvangen;
 • uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, te anticiperen op uw behoeften op basis van uw consumentenprofiel en uw berichten/opmerkingen over onze producten op sociale netwerken;
 • om de prestaties van ons merk op de sociale netwerken te analyseren met het oog op statistische analyses (studies van de resultaten per markt, invloed van het merk en analyse van de gevoerde campagnes);
 • om ons merk op sociale netwerken te promoten;
 • u, indien u daarmee instemt, informatie over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen te sturen via de door u gekozen communicatiemedia;
 • uw deelname te beheren aan evenementen waarvoor u zich hebt ingeschreven;

Guerlain verwerkt uw persoonsgegevens:

 • om de tussen u en Guerlain overeengekomen overeenkomst uit te voeren, om uw toegang tot uw klantaccount en uw inschrijving voor ons getrouwheidsprogramma te beheren en om uw bestellingen te verwerken en te volgen;
 • in het kader van haar rechtmatig belang met het oog op marketingbeheer, beveiliging van haar digitale media (websites, apps, enz.) en fraudebestrijding;
 • wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gepersonaliseerde informatie en van uw browsegegevens via cookies, enz.
 • in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen, met name fiscale verplichtingen (behoud van aankoopfacturen) en cosmetische waakzaamheid met betrekking tot verordening (EU) 1223/2009 van 30 november 2009 inzake cosmetische producten;

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het personeel van Guerlain. Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen binnen Guerlain toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van onze commerciële relaties of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met;

 • andere entiteiten van de groep LVMH, waarbij sommige van deze entiteiten optreden als gegevensverwerkers;
 • onderaannemers, zoals:
  • dienstverleners voor het hosten en onderhouden van de site en de aanbieders van onze oplossingen voor het elektronisch verzamelen van persoonsgegevens aan de counters en in de winkels;
  • betalingsdienstaanbieders;
  • anti-fraude dienstverleners;
  • logistieke dienstverleners;
  • dienstverleners voor marketingoplossingen;
  • dienstverleners voor verkoopprospectie en sociale-netwerkcommunicatie;
  • klantenservice;
  • dienstverleners voor het beheer van cosmetische waakzaamheid;
  • dienstverleners voor de organisatie van evenementen;

Let wel op dat deze partners verantwoordelijk kunnen zijn voor de verwerking. In dat geval hebben ze hun eigen privacybeleid. In het overzicht hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • Facebook (raadpleeg hiervoor het privacybeleid hier)
 • Google (raadpleeg hiervoor het privacybeleid accessible hier)
 • Instagram (raadpleeg hiervoor het privacybeleid hier)

  • derde partijen die namens ons statistieken over onze prestaties op sociale netwerken uitvoeren.

Tot slot kan het nodig zijn dat GUERLAIN uw persoonsgegevens deelt met derden om te voldoen aan haar wettelijke, reglementaire of verdragsverplichtingen, of om te reageren op verzoeken van bevoegde wettelijke autoriteiten.

Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zich in het buitenland bevinden, ook buiten de Europese Economische Ruimte.

Elke doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte is onderworpen aan passende garanties, met name contractuele, technische en organisatorische garanties, die in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen en zo lang als wettelijk vereist kan zijn, zoals voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.


Klant (d.w.z.: met een Guerlain klantaccount)

Duur: 5 jaar vanaf de datum van de eerste aankoop of het aanmaken van een account

Bijzonderheden: Deze periode wordt telkens verlengd wanneer u contact hebt met Guerlain (bijvoorbeeld een aankoop of een update van uw profiel) of wanneer u aan het einde van deze periode toestemming geeft om de interactie voort te zetten.


Prospect

Duur: 3 jaar vanaf de datum van gegevensverzameling

Bijzonderheden: Deze periode wordt verlengd telkens wanneer u contact hebt met Guerlain (bv. deelname aan een evenement) of wanneer u aan het einde van deze periode toestemming geeft om de interactie voort te zetten.


Klantenservice (d.w.z.: klachten of informatie)

Duur: duur van de verwerking van het verzoek plus 5 jaar


Krachtens de huidige regelgeving, met name de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, te verzoeken om wissing, bezwaar te maken tegen verwerking op legitieme gronden en beperking of overdraagbaarheid te verkrijgen, voor zover dit van toepassing is.

U kunt deze rechten rechtstreeks uitoefenen bij Guerlain door een e-mail te sturen naar dpo@guerlain.fr of een niet-aangetekende brief per post naar GUERLAIN - Service Relation Client: 23 rue de la Monnaie - 75001 Paris Cedex – France, vergezeld van een document dat uw identiteit bewijst.

Indien u op enig moment niet langer informatie wenst te ontvangen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen, kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de link die u in elke e-mail van ons vindt. U kunt ook een niet-geregistreerde brief sturen naar GUERLAIN - Service Relation Client: 23 rue de la Monnaie - 75001 Paris Cedex – France.

U kunt ook een klacht indienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) op het volgende adres: 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Parijs Cedex 07 - Frankrijk

Voor alle vragen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Guerlain, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Guerlain via dpo@guerlain.fr.Versie bijgewerkt op 06 januari 2022

Wijzig uw apparaatoriëntatie.